Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

2016

Artikel 1. Toepassing
a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, boekingen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties die worden verhuurd door de Vereniging Eigenaren Tiroler Landhaus Brigitte.

b) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. De Vereniging Eigenaren Tiroler Landhaus Brigitte wijst alle algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.

c) Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2. Boekingen
De Vereniging Eigenaren Tiroler Landhaus Brigitte neemt alleen boekingen in behandeling van personen die ouder dan 18 jaar zijn. Boekingen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.

De Vereniging Eigenaren Tiroler Landhaus Brigitte behoudt zich het recht voor om te allen tijde – zonder opgave van redenen – een boeking te weigeren.

Tussen u en de Vereniging Eigenaren Tiroler Landhaus Brigitte zal een overeenkomst tot stand komen op het moment dat de Vereniging Eigenaren Tiroler Landhaus Brigitte de schriftelijke bevestiging van uw boeking – tevens factuur – aan u heeft verzonden.

De overeenkomst betreft huur van een woonruimte voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

a. De schriftelijke bevestiging – tevens factuur – ontvangt u binnen tien dagen na de boeking. Deze dient u direct op juistheid te controleren.

Artikel 3. Wijzigingen in de Boeking
a) Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is de Vereniging Eigenaren Tiroler Landhaus Brigitte niet verplicht hieraan te voldoen. Het is ter vrije keuze aan de Vereniging Eigenaren Tiroler Landhaus Brigitte om te bepalen in hoeverre die wijzigingen worden geaccepteerd. In beginsel kunnen wijzigingen binnen 4 weken voor aankomst niet worden geaccepteerd.

Artikel 4. Prijzen
Indien de kosten voor de Vereniging Eigenaren Tiroler Landhaus Brigitte (energie, belastingen enz.) na het afsluiten van de overeenkomst aantoonbaar en onvoorzien zijn gestegen heeft de Vereniging Eigenaren Tiroler Landhaus Brigitte het recht haar prijzen aan te passen met het percentage van de verhoging. Verhoging wordt niet doorgevoerd binnen 4 weken voor aankomst.

Prijzen gelden voor de periode vermeld op de prijzentabel.

Artikel 5. Betalingen
Huursommen dienen direct na ontvangst van de factuur te worden voldaan. Bij een periode langer dan 10 weken voor aankomst betaalt u 30% van de factuur. Uiterlijk de 10e week voor aankomst wordt door u de restsom voldaan.
a. Bij niet tijdige of onvolledige betaling van de aan u gefactureerde bedragen, zendt de Vereniging Eigenaren Tiroler Landhaus Brigitte u een aanmaning. Wanneer het bedrag na 14 dagen na de datum van de aanmaning nog niet is voldaan, is de Vereniging Eigenaren Tiroler Landhaus Brigitte gemachtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden door middel van een schrijven aan de gast. Reeds betaalde gelden worden geheel of gedeeltelijk gebruikt ter compensatie van de geleden schade (met een minimum van € 100,=) en een verbrekingsvergoeding gelijk aan 25% van het boekingsbedrag bij een ontbinding meer dan 4 weken voor de geplande aanvangsdatum van het verblijf en gelijk aan het totale boekingsbedrag bij ontbinding binnen 4 weken voor aanvang van het verblijf. Indien nog niets is betaald, worden bovengenoemde bedragen in rekening gebracht.

Artikel 6. Aankomst – en vertrektijden
De accommodatie kunt u op de dag van aankomst vanaf 15.00 uur betrekken. Op de dag van vertrek dient u de accommodatie vóór 10.30 uur te verlaten.

Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het aantal personen dat in de aanbieding vermeld staat.

Artikel 7. Huishoudelijk reglement
Conform de lokale verordening is men, desgevraagd, verplicht zich bij het inchecken te legitimeren. Indien gasten geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kunnen of mogen wij de gasten niet onderbrengen.

Artikel 8. Huisdieren
Huisdieren zijn niet toegestaan in de appartementen van het Tiroler Landhaus Brigitte. In voorkomende gevallen kan er toestemming worden verleend door de verhuurder.

Artikel 9. Breuk, schade, vermissing e.d.
De hoofdhuurder is verantwoordelijk, hetgeen de verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijk van de overige gasten onverlet laat, voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie. Schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie dient door de huurder te worden vergoed, tenzij kan worden aangetoond dat de betreffende breuk en/of vermissing en/of beschadiging niet te wijten is aan zijn schuld of onzorgvuldigheid of van een van de leden van zijn gezelschap.

Artikel 10. Borgsom
De Vereniging Eigenaren Tiroler Landhaus Brigitte kan van u bij aanvang van het verblijf een borgsom verlangen van €250,- per accommodatie. U bent gehouden die borgsom te voldoen, bij gebreke waarvan De Vereniging Eigenaren Tiroler Landhaus Brigitte u het gebruik van de accommodatie kan ontzeggen. Indien u met de betaling in gebreke blijft, is De Vereniging Eigenaren Tiroler Landhaus Brigitte gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren). De borgsom wordt gerestitueerd indien u de accommodatie naar behoren, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9, achterlaat. Eventuele aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet tenietgedaan.

Artikel 11. Uw annulering
a) Annuleringen van uw boeking, anders dan door ontbinding van de overeenkomst door De Vereniging Eigenaren Tiroler Landhaus Brigitte, is slechts onder de volgende voorwaarden mogelijk. Bij annulering meer dan 4 weken voor aanvang van het verblijf is 30% van de huursom verschuldigd met een minimum van € 150,-. Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van het verblijf en bij voortijdige beëindiging is de volledige huursom verschuldigd.

b) Annulering dient onmiddellijk doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na gebeurtenis gemeld en schriftelijk worden bevestigd.

Artikel 12. Overmacht en wijzigingen
a) Overmacht aan de zijde van De Vereniging Eigenaren Tiroler Landhaus Brigitte bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van De Vereniging Eigenaren Tiroler Landhaus Brigitte, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, stakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

b) De Vereniging Eigenaren Tiroler Landhaus Brigitte heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij boeking persoonsgegevens onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaats.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
a) De Vereniging Eigenaren Tiroler Landhaus Brigitte aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van verblijf in onze accommodatie, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van De Vereniging Eigenaren Tiroler Landhaus Brigitte. Evenmin staat De Vereniging Eigenaren Tiroler Landhaus Brigitte ervoor in dat het verblijf in haar accommodatie voldoet aan uw verwachtingen.

b) In geen geval zal de aansprakelijkheid van De Vereniging Eigenaren Tiroler Landhaus Brigitte leiden tot betaling van een hogere schadevergoeding dan een drievoud van het aan u in rekening gebrachte huurbedrag. Aansprakelijkheid voor schade bestaande aan derving van reisgenot of bedrijf- en andere gevolgschade , is onder alle omstandigheden uitgesloten. De Vereniging Eigenaren Tiroler Landhaus Brigitte is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering.

c) Aansprakelijkheid van de Vereniging Eigenaren Tiroler Landhaus Brigitte op grond van onrechtmatige daad is in ieder geval beperkt tot maximaal € 75.000,- bij persoonlijke ongelukken per gast per verblijf en aansprakelijkheid voor materiële schade is in ieder geval beperkt tot maximaal € 1.500,- per gast per verblijf

d) U bent hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en andere eigendommen van De Vereniging Eigenaren Tiroler Landhaus Brigitte, ontstaan tijdens uw gebruik daarvan ongeacht of dit het gevolg is van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van handelen of nalaten van uzelf, uw reisgenoten en/of derden die zich met uw toestemming in de accommodatie bevinden.

e) Met het tot stand komen van de overeenkomst stemt u ermee in De Vereniging Eigenaren Tiroler Landhaus Brigitte te zullen vrijwaren voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van handelen of nalaten van uzelf, uw reisgenoten en/of derden die zich met uw toestemming in de accommodatie bevinden.

f) Bij niet juist gebruik cq niet juist achterlaten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden de extra kosten doorberekend, die u alsdan nog verplicht bent te voldoen.

Artikel 14. Geschillen
a) Alle geschillen tussen u en De Vereniging Eigenaren Tiroler Landhaus Brigitte ter zake of voortvloeiend uit of anderszins verband houdend  met deze overeenkomst en of deze algemene voorwaarden, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.

b) Uw recht om een geschil aan de rechter voor te leggen vervalt een jaar na afloop van het verblijf (of, indien het verblijf geen doorgang heeft gevonden, een jaar na de oorspronkelijke datum van aanvang van het verblijf).

Artikel 15. Toepasselijk recht
a) Op de overeenkomst tussen u en De Vereniging Eigenaren Tiroler Landhaus Brigitte is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 16. Algemeen
a) Kennelijke typefouten binden De Vereniging Eigenaren Tiroler Landhaus Brigitte niet. Met deze algemene voorwaarden vervallen eerdere voorwaarden, die betrekking hebben op het Tiroler Landhaus Brigitte.